Prijava Sažetaka

Uvjeti privatnosti

1 + 4 =

KAKO PISATI SAŽETAK, USMENE I POSTER PREZENTACIJE

  • Sažetke oralne prezentacije kao i postera pisati u računalnom programu Microsoft Word, na engleskom i hrvatskom jeziku te predati kao dva odvojena dokumenta odgovarajućeg web obrasca.

  • Naslov sažetaka treba pisati tiskanim slovima, font Times New Roman, veličina slova 12.

  • Ispod naslova navesti: imena i prezimena autora/koautora, bez titula; font Times New Roman, veličina fonta 12.

  • Tekst sažetaka pisati u fontu Times New Roman, veličina slova 12, do 500 riječi (ne uključujući naslov, imena autora/koautora te nazive i adrese institucija).

  • Tekst sažetaka treba sadržavati poglavlja: Uvod, Materijale (Ispitanike) i metode, Rezultate, Raspravu, Zaključak i Ključne riječi (najviše 5).

  • Numerički označena imena i prezimena autora i koautora sa titulama, nazive ustanova i adrese Hrvatska ustanova ko/autora s numeričkim povezivanjem ko/autora i institucija; email adresu prvog autora.

  • Poglavlja označiti Bold slovima, a tekst poglavlja nastaviti u redu naziva Poglavlja.

  • Reference

  • Sažeci pristigli nakon zadanog roka ili koji nisu napisani sukladno uputama neće se prihvaćati.

 

  SAŽETKE TREBA POSLATI DO 20. SIJEČNJA, 2019.

  OBAVIJEST O PRIHVAĆANJU BIT ĆE POSLANA DO 2. VELJAČE, 2019.

Želite li sudjelovati na kongresu?

Kontaktirajte nas!

Imate li kakvih dodatnih pitanja kontaktirajte nas:

Mail: info@osteopatija.com.hr

Program

26.- 28.04.2019.

Partneri

Hvala našim partnerima koji su nam pomogli u realizaciji ovog događaja.